SeniorenbeleidsplanHet seniorenbeleidsplan ´Aan de slag´ is door en vanuit de gemeenschap van senioren uit Heeze-Leende tot stand gekomen. Op 25 september 2006 is het seniorenbeleidsplan als het integraal gemeentelijk seniorenbeleid vastgesteld door de gemeenteraad.

Het seniorenbeleidsplan geeft naast algemene beleidsaanbevelingen ook specifieke aanbevelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Enkele prioriteiten die zijn aangegeven op de verschillende terreinen zijn:

 • langer zelfstandig wonen door aanpassing woning of bouw levensloopbestendige woningen
 • verbeteren van de informatievoorziening aan senioren
 • versterken van de sociale cohesie onder ouderen
 • ondersteunen van economisch en maatschappelijk zwakkeren
 • ondersteunen mantelzorgers
 • benutten van de kwaliteiten van de ouderen

Het seniorenbeleidsplan ´Aan de slag´ mét bijbehorende actielijst het ´49-puntenplan´  is voortgekomen uit de lagerhuisdebatten die de Raad Welzijn Ouderen (voorloper van SeniorenBelangen) samen met de gemeente in het verleden heeft georganiseerd. Tijdens deze debatten zijn de meningen, wensen en knelpunten van de 55-plussers in Heeze-Leende geïnventariseerd. Vervolgens heeft de Raad Welzijn Ouderen deze wensen en knelpunten verwerkt in het seniorenbeleidsplan. SeniorenBelangen actualiseert regelmatig het 49-puntenplan.

SeniorenBelangen en de gemeente voeren overleg om te zien welke punten van de actielijst als eerste aangepakt kunnen worden en welke op een later moment en wie welke actie op zich neemt.

De volledige tekst van het seniorenbeleidsplan "Aan de slag" en de actielijst, het "49-puntenplan" kunt u hieronder downloaden.

 

Stand van zaken projecten uit het 49-puntenplan  
Inleiding.

De beleidspunten in het SeniorenBeleidsplan en het 49-puntenplan zijn hier gerangschikt naar werkveld. Voor de uitvoering van het genoemde beleid zijn drie groepen uitvoerders verantwoordelijk:

 • 1. De overheid
 • 2. Organisaties, die activiteiten uitvoeren op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
 • 3. De inwoners zelf
 • 4. SeniorenBelangen (SB)

Om inwoners te wijzen op hun verantwoordelijkheden en mogelijkheden worden regelmatig artikelen in de Parel geplaatst met informatie en aanwijzingen. In het onderstaande worden links gegeven naar reeds geplaatste artikelen.
Per beleidspunt zal ook, waar mogelijk, de verantwoordelijke uitvoerder worden aangegeven.

De werkvelden

 

Sociale samenhang

 • Subsidieregelingen
  Er wordt nog geschaafd aan regelingen. Er kleven nog problemen aan het in 2007 ingevoerde subsidiebeleid. (Gemeente)
 • Stimuleren vrijwilligerswerk
  De organisatie rond de bemiddeling van vrijwilligerswerk ligt momenteel in handen van Paladijn.
 • Ondersteunen mantelzorgers
  is effectief ondergebracht bij Paladijn
 • Burgerparticipatie aanmoedigen en regelen (Overheid)
  Sinds de invoering van de WMO is de Participatieraad actief.
  Met de dorpsraden van Sterksel en Leende zijn convenanten overeengekomen.
  Diverse klankbordgroepen over verschillende onderwerpen worden geformeerd, geïnformeerd en gehoord. (Gemeente)
 • Ontmoetingsplaatsen in de kernen
  In Heeze is den Borch actief. (KBO). Initiatieven voor meer plaatsen zijn welkom.
  In Leende werkt de KBO aan opzet van een ontmoetingsplaats.
  In Sterksel is er wekelijks een succesvolle ontmoeting.
  Eetpunten zijn er in de drie kernen.
 • Eenzaamheidsbestrijding.
  De gemeente heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, die bemiddelen bij signalen van o.a. ernstige vereenzaming. (Gemeente).

naar boven


Zelfredzaamheid.

 • Voorzieningen in de kernen behouden
  Zonder voorzieningen als winkels ed worden de kernen onleefbaar voor oa senioren. Het behoud van die voorzieningen is essentieel. Wij allen kunnen er voor zorgen dat de voorzieningen in de kern blijven, simpelweg door er veel gebruik van te maken (Burgers).
 • Hulpdienst St. Maarten
  De hulpdienst werkt voor de inwoners van de gehele gemeente. Afname van diensten en bijdragen van vrijwilligers zijn essentieel voor het voortbestaan van deze hulpdienst (Burgers)
 • Verminderen Regels van de overheid
  Moeizaam proces. Tegenover vervallen regels staan vaak weer evenveel nieuwe. Aanpak van dit probleem is alleen mogelijk door het aanvoeren van concrete gevallen (SB en burgers)
 • Verhogen assertiviteit
  Vraagt een mentaliteitsomslag. Door artikelen in de Parel zijn al enige mogelijkheden aangegeven:
  klachten, onheuse bejegening, garantiekwesties, Taxbus (SB): inventarisatie klachten in zomer/herfst 2010  
 • Wegwerken digitale achterstand.
  Het gebruik van PC en mobieltjes is uit de huidige maatschappij niet meer weg te denken en neemt steeds ruimere vormen aan. Senioren die daar niet aan mee doen, stellen zichzelf op achterstand en sluiten zich zelfs op bepaalde gebieden buiten de werkelijkheid.
  In alle kernen zijn er voldoende opleidingsmogelijkheden om kennis te maken met de PC en zijn toepassingen. (KBO en particulier initiatief)
 • Domotica.
  Kan het wonen op zich zeer vergemakkelijken, het leven veraangenamen en de leefbaarheid vergroten. Domotica toepassen is een zaak van eigen initiatief. De onbekendheid met domotica moet doorbroken worden . Dat vraagt meer publiciteit. Voorbeelden in Parel (SB)
  De eindrapportage van deze werkgroep Domotica kunt u nalezen op domotica.pdf. In dit rapport vindt u ook adressen waar u zelf contact mee kunt opnemen als u een domoticavoorziening wilt.
  Lees hier de samenvatting. 
  Een nieuwsbericht van SeniorenBelangen in de Parel van Brabant over domotica: http://www.sbheezeleende.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=195&Itemid=59

naar boven


Verkeer.

 • Begaanbaarheid wegen en straten.
  Overzichten van knelpunten zijn gemaakt. Het is aan de gemeente deze knelpunten weg te werken. (Gemeente)
  Periodiek moeten deze overzichten worden ververst. (SB, KBO's, Participatie Raad).
  Meldingen aan de servicebalie van de gemeente worden tegenwoordig goed opgevolgd.
 • Gevaarlijke situaties
  Overzicht gemaakt en ter behandeling aan de gemeente doorgegeven. (Gemeente)
 • Terughoudend beleid in aanleg van barrières.
  Blijvend verschil van mening tussen wat burgers willen en de modellen van de overheid.
  Het is een punt van overleg, dat regelmatig op de agenda van besprekingen met de gemeente komt (SB, Participatie Raad, Gemeente)

naar boven


Vervoer

 • Behouden buslijnen en goedkoop OV voor Senioren
  Lijn 173 voorlopig behouden.
  Gesprek over vrij gebruik regiovervoer voor senioren (á la Eindhoven) is gestart
 • Buurtbus van de kernen naar Geldrop-St. Anna (Annalijn)
  Pogingen worden ondernomen de drie buurtbuslijnen met hogere frequentie te laten lopen en met betere onderlinge afstemming (SB, Participatie Raad)
 • Een inventarisatie van vervoersknelpunten: Lees hier de samenvatting
  Lees hier het volledige rapport
 • naar boven

Wonen

 • Bouw seniorenwoningen
  Door groei van het aantal senioren en van alleenstaande senioren is in de toekomst zeker een uitbreiding van het aanbod van seniorenwoningen nodig. Door het ontbreken van gemeentegrond voor bouwplannen is de gemeente in feite geen directe speler meer in dit veld. Aandacht zal meer worden gericht op de Bouwcooperaties en projectontwikkelaars.
 • Meergeneratiebewoning.
  De gemeente heeft de provinciale voorschriften hiervoor geaccepteerd en zal deze in bestemmingsplannen onderbrengen.
  Te verwachten is dat het huidig kabinet met nog ruimere voorstellen zal komen.
 • Opplussen woningen.
  Aanpassingen aan woningen, die de bruikbaarheid en leefbaarheid vergroten. Enige jaren geleden zijn honderden privéadviezen voor verbetering geleverd; hier is echter door de particuliere bewoners niet veel mee gedaan. In de huursector heeft WoCom oppluspaketten geboden, waarvaan een redelijk gebruik is gemaakt. SB wil bewoners er op wijzen, dat wachten met aanpassen tot de nood er toe dwingt te laat is om ten volle te profiteren van verbeteringen.

naar boven


Zorg

 • Invoering buurtzorg.
  Kleinschaliger thuiszorg door gemotiveerde mensen die zorg op maat bieden is ingevoerd in Sterksel. Leende biedt mogelijkheden voor deze dienst. Heeze heeft een mengsysteem van thuiszorg en inbreng van praktijkassistenten van de huisartsen.
 • Slimme Zorg door toepassing van Internet en elektronica.
  Een proef loopt in Nicasius met Viedome.
  Invoering van breedband verbetert de mogelijkheden voor slimme zorg sterk. De invoering van Slimme Zorg Fora zal vraag en aanbod van slimme toepassingen kunnen en moeten bevorderen.
  Domotica kan en zal een sterke bijdrage leveren aan verbeteren van leefomstandigheden en zorg.
 • Woonzorgcirkels.
  Om Nicasius en Leenderhof zijn denkbeeldige cirkels getrokken (diameter ca 500 m.) waarbinnen inwoners aanspraak op zorg kunnen maken. Buiten deze cirkels is men aangewezen op thuiszorg of buurtzorg.
 • Weekendproblemen met huisartsenpost en apotheek.
  Heeft aandacht van SB en Participatie Raad. Nog geen zichtbare resultaten van onze inmenging.

naar boven


Gezondheid.

 • Sport faciliteren
 • Bewegen is essentieel voor een goede gezondheid. De gemeente staat daarom de sportverenigingen zo veel mogelijk bij (Gemeente).
 • Er is een beweegtuin voor senioren in Leende.
 • De gemeente heeft een sportconsulent aangesteld.
 • Preventieve zorg
  Een zinnige preventieve gezondheidszorg kan kwalen in een vroeg stadium ontdekken en daarmee veel leed voorkomen, maar ook kosten besparen. Het leveren van zinnige preventieve zorg is de verantwoordelijkheid van de huisartsen. Het is goed om af en toe met hen daarover te overleggen. (SB)

naar boven


Informatie.
Gebrek aan informatie is een van de meest voorkomende klachten van de inwoners. Dit onderwerp is dan wel als laatste genoemd, maar is beslist niet het minste probleem.

 • Breed infoloket wonen, zorg en welzijn.
  Pogingen om een dergelijk breed infoloket op te zetten zijn doorkruist door de komst van de WMO, waarvoor een zorgloket moest worden opgezet en later ook door gebrek aan financiën (bezuinigingen). Het zorgloket functioneert intussen prima. De wens blijft bestaan de infobasis van dit loket te verbreden. Mogelijkheden daarvoor worden nauwgezet gevolgd. (Gemeente)
 • Seniorengids
  In 2010 is aan alle 55+-ers in de gemeente de seniorengids Heeze-Leende uitgereikt.
  Momenteel wordt gewerkt aan voor senioren interessante informatie, ondergebracht in de digitale gemeentegids. (Gemeente, SB)
 • Informatie in periodieken en andere publieke media.(SB)
  Twee maal per jaar wordt een bijeenkomst voor senioren georganiseerd, waarvan het thema aangepast wordt aan de actualiteit.  Deze activiteiten worden breed gepubliceerd. Wanneer nodig zal gebruik worden gemaakt van radio Horizon en redactionele stukjes in het Eindhovens Dagblad en de huis-aan-huisbladen.

naar boven