Algemeen

Het seniorenbeleid zoals dat door de gemeente in september 2006 is geaccepteerd bevat een aantal maatregelen op woongebied, die bevorderen dat
 

  • Men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen
  • De leefomgeving plezierig en veilig is
  • Er voorzieningen in de kernen beschikbaar komen of blijven
  • Er levensloopbestendige woningen worden gebouwd
  • Bestaande woningen naar levensloopbestendigheid worden opgewaardeerd

Om ervoor te zorgen dat het aangenomen beleid op overzienbare termijn wordt uitgevoerd heeft de werkgroep een aantal onderwerpen uitgekozen, die met speciale aandacht worden gevolgd  en onder de aandacht worden gebracht van diegenen, die met de uitvoering van dat beleid zijn belast, of belast hadden moeten zijn.