Verslag themamiddag “Wat doet de gemeente eigenlijk voor 55 plus ( en wat niet)

De Themamiddag “Wat doet de gemeente eigenlijk voor 55 plus ( en wat niet), die op 18 oktober 2022 plaats vond in de raadszaal van het gemeentehuis in Heeze was met 27 belangstellenden redelijk goed gevuld. De organisatie was opnieuw in samenwerking van Gemeente Heeze-Leende en Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel.

De middag was speciaal bedoeld voor een bijzondere groep belangstellenden. Want toen in 2020 de tweede bijeenkomst met ditzelfde Thema als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus niet kon doorgaan, was besloten om allen die zich hiervoor hadden opgegeven op een wachtlijst te plaatsen. In 2021 kon die bijeenkomst om dezelfde reden niet doorgaan.  

Nu dit in 2022 wel mogelijk was, werd besloten om alle “wachtenden” dan ook de kans te geven deze bijeenkomst in de Raadszaal van het Gemeentehuis bij te wonen. Bij binnenkomst nodigde burgemeester Verhoeven hen uit om plaats te nemen op de stoelen waar normaal de gemeenteraadsleden gezeten zijn. En nadat iedereen was voorzien van koffie/thee met vlaai, heette de voorzitter van SeniorenBelangen de aanwezigen in het kort welkom.

Vervolgens was het de beurt aan burgemeester Verhoeven. Op aansprekende wijze legde hij uit hoe de raadszaal er bij gemeenteraadsbijeenkomsten gewoonlijk uitziet; wie waar zit en hoe het er aan toegaat. Tevens ging hij in op de nieuwe werkwijze van de Gemeenteraad.

De tot dan gebruikelijke werkwijze van coalitie en oppositie werd deze keer niet gevolgd, maar men ging werken met een gezamenlijk Raadsprogramma 2022 – 2026.  Een akkoord op hoofdlijnen waaraan alle fracties zich hebben verbonden.

Hierna was het de beurt aan de beleidsambtenaar WMO. Zij informeerde de zaal over de stand van zaken bij uitvoering van de Maatschappelijke Ondersteuning in Heeze-Leende.

Gaf aan dat de gemeente zich gesteld weet voor een groeiende vraag en behoefte aan hulp en ondersteuning. Daarvoor zijn de middelen niet toereikend en hebben we te maken met oplopende wachttijden vanwege personeelstekorten bij de contractpartijen. Ook wees zij er op dat een landelijk geldende eigen bijdrageregeling in 2025 mogelijk wordt ingevoerd. Wethouder Groenewoud ging met zijn betoog in op de behoefte aan en de beschikbaarheid van levensloopbestendige woningen in Heeze-Leende en Sterksel, nu en in de nabije toekomst. Hij wees er op dat de vraag naar dit type woningen, vanwege de dubbele vergrijzing die zich de komende jaren voordoet, geen gelijke tred zal houden met de beschikbaarheid ervan. Daarom raadde hij toehoorders die de mogelijkheid en middelen hebben om de eigen woning tijdig “seniorproof ” te maken aan, om snel te beginnen. Eventueel kan gebruik worden gemaakt van de Stimuleringsregeling. Een lening tegen een scherp rentetarief, waarmee (een deel van) de aanpassingskosten kunnen worden betaald. 

Nadat de wethouder de Bruijn ( woonzorg/vergrijzing, economische zaken en subsidies) en wethouder van Breugel ( WMO en welzijn, duurzaamheid en energietransitie) zich hadden voorgesteld en de eigen portefeuille ook in relatie tot seniorenbeleid in het kort toegelicht, ving de pauze aan.

Hierna was het opnieuw de beurt aan burgemeester Verhoeven, die na het tonen van de ambtsketting aan de zaal overging tot het installeren van een “gelegenheidsvoorzitter” van de raadsvergadering. Dit in de persoon van mevrouw van E. van Gennip-Collart. Al snel had zij haar schroom overwonnen en wist op kordate wijze de voorgelegde raadsvoorstellen voor forse verhoging van het subsidiebudget van KBO en SeniorenBelangen;  en het dekkingsvoorstel uit verhoging van het geldende OZB-tarief in de gemeente met 25 %, beide door de gelegenheidsraad in behandeling te laten nemen. Veel raadsleden namen de kans waar en lieten zich niet onbetuigd. Werd het eerste voorstel nog met ruime meerderheid aangenomen, het dekkingsvraagstuk leidde ertoe dat menig lid zich nog eens achter de oren moest krabben en om nadere toelichting en daarmee om uitstel moest vragen.

Hierna werd deze informatieve middag met een kort dankwoord aan alle medewerkenden van de gemeente en met een drankje afgesloten.