Verslag van Themamiddag: “Wat als het levenseinde in zicht komt”

Deze Themamiddag met ruim 100 belangstellenden vond plaats op 12 april 2024 in Dorpshuis ”t Perron” te Heeze. Drie inleiders zorgden voor de presentaties.

Na een kort welkomstwoord van dagvoorzitter, startte Jos Vermunt van werkgroep Identiteit en Zingeving van KBO Brabant met zijn bijdrage. Daarin verwees hij naar de levensfases die een mens doormaakt. De laatste levensfase staat vooral in het teken van veroudering en toenemende kwetsbaarheid. De conditie wordt minder en uit zich in meer lichamelijke of geestelijke problemen. Daardoor heb je vaker te maken met huisarts, praktijkondersteuner, specialist. Dierbaren komen te overlijden, waardoor rouw.  Waardevolle contacten vallen weg, dus risico op eenzaamheid en de vraag wat de zin van het leven nog is. Vanwege afnemende vitaliteit en gezondheid moet dikwijls vervangende ondersteuning worden gezocht. Dan krijg je snel te maken met WMO of de Wet Langdurige Zorg. Dikwijls met de noodzaak van woningaanpassing of verhuizen. Ook benadrukte spreker het belang van een levenstestament, waarin geregeld is wie namens jou als gevolmachtigde optreedt als je zelf niet meer handelingsbekwaam bent. Mogelijk wordt er eveneens een zorgverklaring en/of behandelverbod in opgenomen. Dan is het van belang dit evenals een eventuele euthanasieverklaring, tijdig met de huisarts te delen. Spreker rondde met een korte toelichting bij de terminale fase, waarin palliatieve sedatie; versterven (het bewust zelf afzien van eten en drinken) of euthanasie zich kunnen voordoen, zijn bijdrage af.

Sjef de Vocht, voormalig huisarts, ging met zijn presentatie in op Advanced Care Planning (ACP).  Dat behelst het tijdig vastleggen van jouw wensen t.a.v. reanimatie, ziekenhuisopname, opname intensive care, antibioticagebruik, opname in een verpleeghuis. Het beste moment daarvoor is zodra er een ernstige diagnose wordt gesteld. Informatie over ACP is te halen bij de huisarts of op websites over dementie.

Mevrouw Mirjam van Nie, dominee van de protestantse gemeente Heeze e.o. ging vervolgens in op het belang van aandacht-hebben-voor-elkaar. Zeker als sprake is van langdurige ziekte of het levenseinde komt in zicht, is het belangrijk dat mensen zich verbonden weten. Zodat levensvragen, pijn en verdriet gedeeld kunnen worden. Niet alles is te genezen, maar wat we wel met elkaar kunnen, is lijden verzachten en mee dragen. “Verlichting” brengen door aanwezig te zijn en aandacht te geven.

Zelf gaat zij vaak op bezoek bij mensen, thuis, in het verpleeg- of ziekenhuis. Want bidden aan een ziekbed is tegelijkertijd een moment van meditatie, van concentratie en van loslaten van problemen en levensvragen; van vergeving krijgen en van dankbaarheid. Ook gaf ze als tip om een dankbaarheidsdagboek te maken. Daarin kun je zelf opschrijven en vastleggen waar je deze dag dankbaar voor bent. Tenslotte verwees ze ook naar een boek van Dirk de Wachter *

Advies: Website: Praat vandaag over morgen, levensboek maken voor (klein)kinderen.

*Boek: Vertroosting- gewone woorden van Dirk de Wachter.                       

Er werden niet veel vragen gesteld. De aanwezigen bleken geraakt door de presentaties en de impact ervan op de eigen situatie: wat als ik ermee te maken krijg?

De voorzitter sloot af met een welgemeend dankwoord voor inleiders en belangstellenden.