Over Ons

 

Doelstelling

Stichting SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel – hierna te noemen SeniorenBelangen HLS - stelt zich ten doel om het welzijn van de in de gemeente Heeze-Leende woonachtige senioren te bevorderen. Daarbij richt zij zich in het bijzonder op de gezamenlijke belangenbehartiging van de aan de stichting deelnemende ouderenorganisaties.

Een van de eerste zaken van gezamenlijk belang is dat de stichting er steeds op toeziet en bevordert dat het vastgestelde gemeentelijke seniorenbeleid wordt gerealiseerd en ook regelmatig wordt geactualiseerd.

 

Onafhankelijke positionering

Zoals in het statuut is vastgelegd, zet SeniorenBelangen HLS. in op een onafhankelijke positionering en stellingname. Dit wordt onder meer gegarandeerd met invulling van de functie van voorzitter en secretaris door personen die een onafhankelijke positie innemen. Dit betekent dat potentiële kandidaten voor vervulling van een van deze functies tegelijkertijd geen bestuursfunctie kunnen hebben bij een van de aangesloten organisaties.

 

Het volgen van de lokale beleidsontwikkeling

SeniorenBelangen HLS. rekent het tot haar eerste taak om de inrichting en uitvoering van het gemeentelijke ouderenbeleid actief en op de voet te volgen. Dit door er zelf – gevraagd dan wel ongevraagd – aan bij te dragen; er tijdig op te anticiperen dan wel in bijdragende zin te kritiseren. Dit om met het oog op het belang van de doelgroep, namens hen op actieve wijze bijdrage leverend te zijn aan een maatschappelijk gewenste  doorontwikkeling van het lokale ouderenbeleid.  

 

Afstemming en samenwerking

Ter realisering van haar doelstelling zet SeniorenBelangen HLS. primair in op het bevorderen van de afstemming en samenwerking van de aanwezige ouderenorganisaties in onze gemeente. Zulks om te komen tot een eenduidige visie op het te voeren ouderenbeleid in Heeze-Leende. De onafhankelijke positie die SeniorenBelangen HLS. daarbij inneemt, draagt er aan bij dat de samenhang in visie op het ouderenbeleid bewaakt blijft en gestimuleerd wordt.