Zorg en welzijn

 

Algemeen

Het seniorenbeleidsplan bevat een aantal aandachtspunten met betrekking tot zorg en welzijn:

  • Verkrijgen en leveren van zorg en hulp
  • Bestrijding van vereenzaming
  • Bevorderen mobiliteit
  • Bevorderen gezondheid en conditie
  • Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer

 

Aandachtspunten zorg en welzijn

Aandachtspunten met betrekking tot het thema:

  • zorg
  • gezondheid
  • zelfredzaamheid
  • sociale samenhang

 

Adviesraad Sociaal Domein

Vanaf september 2016 heeft de Participatieraad een andere naam gekregen: Adviesraad Sociaal Domein

Taakstelling

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning  (Wmo) ingevoerd als opvolger  van de Wmo uit 2007. Ook heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet die onder andere de oorspronkelijke Wet Werk en Inkomen opvolgt.  De gemeente heeft bij de uitvoering van deze drie wetten een beduidend grotere verantwoordelijkheid gekregen waarbij steeds het leidend principe is dat mensen zo lang mogelijk kunnen participeren in het normale maatschappelijk leven. De Adviesraad Sociaal Domein is het formele adviesorgaan van de gemeente in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad geeft  het College van B&W en de Raad gevraagd en ongevraagd adviezen waarin zo goed mogelijk verwerkt is wat er onder de burgers leeft.

De Adviesraad Sociaal Domein werkt samen met beleidsmedewerkers van de gemeente en er zijn contacten met het Sociaal Team (voor Wmo-vragen) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (voor vragen rondom jeugd en gezin). De Adviesraad onderzoekt momenteel op welke wijze vorm zal worden gegeven aan de adviestaak betreffende de Participatiewet.

Voor inwoners die langdurig zware zorg nodig hebben is er sinds 1 januari 2015 de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de opvolger van de AWBZ. De Wet Langdurige Zorg valt buiten het werkgebied van de de Adviesraad.

 

Download onderstaand de folder over de Adviesraad Sociaal Domein

Folder Adviesraad Sociaal Domein Heeze-Leende
PDF – 1,7 MB